Paul Orbanpromenade 1

LOODSWEZEN

geschiedenis

De drie verdiepingen van het gebouw krijgen elk hun eigen unieke invulling. Zo is op de gelijkvloers een takeout beach bar en tentoonstellingsruimte te vinden. Op de eerste verdieping is het stijlvolle restaurant LDSWZN gevestigd. 

Onze

Het Loodswezen gebouw geschiedenis

1821
loodswezen-1821

Het Nieuwpoorts stadsbestuur een loodsdienst

Reeds eeuwen geleden werd er gepoogd een soort loodsdienst op te richten. De eerste inlichtingen hiervoor gaan terug naar het jaar 1475.
In 1821 werd op aandringen van het Nieuwpoorts stadsbestuur een loodsdienst in werking gesteld onder leiding van loods kapitein Willem Roose. Gezien van de "gedeputeerden staten" geen toelating werd verkregen om deze loodsmannen te betalen, kwam een einde aan deze dienst in 1829.

1825
loodswezen-1821

De Sterkte van Verbanck

Toch bestond in die tijd reeds een soort voorloper van loodsdienst namelijk "De Sterkte van Verbanck". Om de bevolking, vooral de visserijmiddens, te melden dat een sloep de haven binnenvoer, klom Groenendijkbewoner Franciscus Verbanck (in de volksmond Cissen Verbant) op de “Sterkte" (een hoge mast nabij het vroegere “Hotel Regina". Albert I-laan 135 (heden residentie Stefanie) en hees een blauwwitte vlag. Ook zorgde hij aldaar voor het aansteken van een lantaarn op deze "Sterkte" Dit licht zou voor de eerste keer zijn aangestoken op 15 april 1825.

1854
loodswezen-1821

Bemiddeling van de Nieuwpoorts

burgemeester Pieter Lefever georganiseerde loodsdiensten opgericht. Op 3 november 1862 werd door de minister van binnenlandse zaken zelfs een commissie aangesteld om volwaardige loodsdiensten te Nieuwpoort te laten fungeren. Op 18 december daaropvolgend werden op het stadhuis examens afgenomen nopens het eventueel aanvaarden van personeel voor deze staatsloodsdienst. Op de circa 20 deelnemers werden er een tiental aanvaard o.m. de Nieuwpoortse kapiteins Houvenaghel en Vroome. Op 31 december 1862 arriveerde dan het eerste gewenste “loodskorvet". Het was uit Antwerpen vertrokken en bemand met enkele Nieuwpoortse jongeren. De volgende dag was er groot feest in Nieuwpoort met o.m. officiele

1860
ldswzn-1960

Sterke van Verbanck

Dit is een vlag, gehesen aan een hoge mast in de duinen. Deze vlag dient als sein voor de scheepvaart op de IJzer (ter vergelijking met “Cleene vierboete” uit 1824)

1864
Vanaf zondag 4 januari is er een georganiseerde loodswezendienst onder het beheer van de staat.

1881
Ten gerieve van de scheepvaart wordt een weinig oostwaarts van het huidige Hendikaplein een scheepsmast geplaatst met bovenaan een groen-witte verwittigingsvlag (groen langs boven). Alhoewel "De Sterkte van Verbanck" (zie 1860) tot puin is vervallen, wordt deze mast toch ook nog “De Sterkte" genoemd. Ten andere: deze scheepsmast, 3 km. verwijderd van de stad, wordt bediend door "Cissen Verbant". Zohaast van op de vesten van Nieuwpoort-Stad (nabij het huidige Kattesas) het hijsen van de vlag wordt opgemerkt, lopen de "Zerelopers" om te zien welke sloep er binnenvaart. Ze lopen snel terug naar stad om het gezin van de binnenvarende vissers zo vlug mogelijk te verwittigen. Daarvoor worden ze dan beloond met een lekkere zeebeschuit.

1902
loodswezen-1902

Het loodswezen gebouw te Nieuwpoort-Bad voor 1902.

Als typische bijzonderheid valt op te merken dat rond de eeuwwisseling in een treinwagon in de nabijheid van het loodswezen de eerste Belgische post van draadloze telegrafie werd opgericht. Deze dienst, zowat de voorloper van de huidige Oostende-radio, is vooral tot stand gekomen onder impuls van koning Leopold II. Tijdens zijn vele overtochten met de mailboot naar Groot-Britttanië wilde hij graag in contact blijven met het Belgische vasteland. De Nieuwpoortse roepstem M.T.T. is naderhand vervangen geworden door de Oostendse roep O.S.T..

1914-1918
loodswezen-1914 (2)

Nieuw loodswezen gebouw

Na de vernieling in 1914-1918 duurde het nog 12 jaar vooraleer een nieuw loodswezen gebouw in gebruik werd genomen. Het gebouw (1930) was geen lang leven weggelegd. Het werd immers stuk geschoten op 28 mei 1940. 

De ruïnes werden afgebroken in 1960.

Na de tweede wereldoorlog diende te worden gewacht tot juni 1956 om over te gaan tot de nieuwbouw volgens de plannen van de Brugse architect Henri De Nijs.

Ondertussen werd vanaf September 1951 gebruik gemaakt van een 33 m. hoge seismafoor. Die stond nabij het vernielde loodswezen.
1958
1950

Het huidige gebouw meer strandwaarts gelegen dan voor 1940

Werd in gebruik genomen vanaf 18 december 1958. Benevens een garage, keuken- en sanitaire inrichtingen alsmede slaapgelegenheden voor de redders, zijn er de eigenlijke seindiensten op de tweede verdieping. Van hier uit werden de installaties bediend van de radiobaken (richting zender met morsebericht - N.P.) en de mistklok op het westerstaketsel alsmede de nautafoon (misthoorn) op het oosterstaketsel.
Ook werden er om het uur o.m. de windkracht geregistreerd en de zichtbaarheid en het peil van de IJzer. Eveneens werden de dag- en nachtgetij seiningen bediend op de 32 m. hoge semafoor.

1990
1990

GETIJSEINEN

Het betrof een systeem van kegels. cilinders (manden) en bollen die volgens een bepaalde combinatie werden gehesen. Vanaf 1 oktober 1985 werden deze tij- en stormseinen afgeschaft door het ministerie van verkeerswezen, bestuur Zeewezen. Tegen 1990 werden ze vervangen door een aangepaste licht-installatie.

Met ingang van 5 april 1969 worden deze seinen gehesen of vertoond te Nieuwpoort op de seinmast geplaatst op het Loodswezengebouw.

De getijseinen worden vertoond aan de ra van de grote mast.
De getijseinen geven de waterhoogte aan ten opzichte van het peil van gemiddeld laag water springtij (LLWS) of hydrografische nul (H).

2003
2003

Loodswezengebouw

Rond die tijd werd op het dak een vreemdsoortige antenne opgesteld. Het is een zogenaamde radiorichting-zoeker, een Dopplerradar van het merk Rodhe und Schwarz. Dit apparaat is van het type PA 100 en de antenne van het type AP 121. Het is het enige in Belgie geïnstalleerd exemplaar. Die vreemdsoortige antenne omvat niet minder dan 32 antennes. Deze zijn in een cirkel opgesteld en worden beurtelings pijlsnel met de ontvanger verbonden. Dit gebeurt door een ingebouwd en snel computersysteem. Dit antennestelsel is bijzonder krachtig en levert op deze manier een heel belangrijke bijdrage voor de veiligheid op zee.*Aanlegsteiger en boothuis

De uitkijkpost van Nieuwpoort dooft de verkeerslichten definitief vanaf 1 november 2010.

Op het loodswezengebouw staan een lichtinstallatie die de tij- en stormdeiningen weergeven en een antenne, de zogenaamde radio-richtingzoeker, die zelf 32 antennes bevat. Twee stopborden met geel flikkerlicht Kromme Hoek worden definitief buiten dienst gesteld. De misthoorn op het oostelijk staketsel wordt geautomatiseerd en de mistbel op het westelijk staketsel wordt definitief buiten dienst gesteld. De bediening van de diabolo met het violet flikkerlicht op loodswezen gebouw wordt tevens geautomatiseerd.

2012
2012

Het radareiland van de Oostdijck

Op de indrukwekkende seinmast zien we, naast de communicatie- en gonioantennes (en ook GSM), de schotels van de straalverbinding die hydrogegevens en gedigitaliseerde viedeobeelden ontvangt van de radarsensor op de Oostdyckbank (op ongeveer 20 km voor de kust vanNieuwpoort).Het radareiland van de.

Oostdijck werd in dienst gesteld op 10 maart 2004. Het maakt deel uit van de Schelde Radar Keten (SKR) en bewaakt tot aan de Franse grens

De te Nieuwpoort opgevangen radar- en goniogegevens worden doorgestuurd naar de verkeerscentrale op de Westelijke Haven-dam in Zeebrugge en de Hydrometeodata naar de kustwachtcentrale in Oostende.

2020
2020

OUD LOODSWEZENGEBOUW KRIJGT OPVALLENDE NIEUWE BESTEMMING

NIEUWPOORT Op het Loodswezenplein in Nieuwpoort-Bad zijn de werken gestart die van het oud loodswezengebouw een indrukwek-kende ontmoetingsplaats met een weergaloos uitzicht moeten ma-ken. Naast een museaal gedeelte, een evenementen- en expositie-ruimte komen er ook een toprestaurant en een tweetal bars

Het loodswezengebouw op de linkeroever van de Ilzermonding, aan het uiteinde van de zeedijk. ligt er al jaren verloederd en verlaten bij. In het complex, dat in 1958 in gebruik werd genomen, bevonden zich destijds de seindiensten en de voorzienin-gen voor het personeel die onder meer in-stonden voor de installaties van het radio-baken, de mistklok op het westerstaketsel en de misthoorn op het oosterstaketsel. Vandaag zijn alleen nog de antennemas-ten. waaronder een GSM-mast in gebruik. Maar daar komt binnen afzienbare tijd ver-andering in. 

Uitstekend eten, onvergetelijke sfeer...
Werken bij LDSWZN

Wij zoeken verschillende profielen om ons team te versterken, ben jij of ken jij de persoon die wij zoeken?